خدمات تخصصی در زمینه روانسنجی:

  • اجرا و تفسیر آزمون های هوش کودکان و بزرگسالان
  • اجرا و تفسیر آزمون های روانشناختی
  • اجرا و تفسیر آزمون های عصب-روانشناختی
  • اجرا و تفسیر آزمون های خودشناسی
  • اجرا و تفسیر آزمون های شخصیت و ازدواج