کارگاه آموزشی

کارگاه مصاحبه بالینی بر اساس DSM 5 با روش سو سیودرام